Badania nad książką, biblioteką i informacją w kręgu towarzystw naukowych. Komisja Bibliologii i Bibliotekoznawstwa Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego (1953–2003)

Bożena Koredczuk
ISBN: 978-83-229-3761-7
Format: B5, oprawa broszurowa
Cena: 55,00 PLN   

W publikacji autorka omawia powstanie i działalność Komisji Bibliologii i Bibliotekoznawstwa Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego w latach 1953-2003, która w II połowie XX wieku była jedną z wiodących tego typu komisji w kraju odgrywając istotną rolę w badaniach nad książką i biblioteką, w nieco mniejszym stopniu nad informacją.

 

Monografia składa się z dwóch części. W pierwszej dokonano charakterystyki europejskich towarzystw bibliograficznych, bibliofilskich i bibliologicznych istniejących w wiekach XIX-XXI oraz polskich komisji bibliograficznych powołanych przy towarzystwach ogólnych. W drugiej części przedstawiono, na tle sytuacji nauki polskiej w okresie PRL, działalność Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego oraz Komisji Bibliologii i Bibliotekoznawstwa WTN. Publikację dopełnia bogata dokumentacja faktograficzna i ikonograficzna. Zawarte w niej treści mają charakter interdyscyplinarny, łącząc tematykę bibliologiczną i historyczną z naukoznawczą. Mogą one zainteresować bibliologów, medioznawców, historyków, a także literaturoznawców i kulturoznawców oraz badaczy dziejów nauki.

Spis treści


Wykaz skrótów


Wstęp


Rozdział I. Towarzystwa i komisje bibliologiczne w Europie i Polsce — historia i współczesność (wybrane przykłady)

1. Prekursorzy towarzystw bibliologicznych
1.1. Europejskie towarzystwa bibliofilskie i bibliograficzne w XIX i pierwszej połowie XX wieku
1.2. Polskie towarzystwa bibliofilskie w pierwszej połowie XX wieku — ich rola w rozwoju badań księgoznawczych
1.3. Komisje bibliograficzne przy polskich towarzystwach naukowych ogólnych od XIX do początków XXI wieku

2. Towarzystwa bibliologiczne w XX i XXI wieku w Europie i Polsce


Rozdział II. Społeczny ruch naukowy w Polsce w drugiej połowie XX wieku. Uwarunkowania historyczne i polityczne    
1. Towarzystwa naukowe jako podstawowy komponent społecznego ruchu
naukowego
2. Kształtowanie się struktury organizacyjnej nauki w Polsce w latach 1945–1989. Polityka naukowa państwa socjalistycznego w odniesieniu do towarzystw naukowych oraz zmiany po 1989 roku 
3. Rozwój i organizacja nauki polskiej na Ziemiach Odzyskanych w latach 1945–1956. Wrocławski ośrodek naukowy   


Rozdział III. Wrocławskie Towarzystwo Naukowe na tle regionalnego ruchu naukowego    
1. Powstanie i rozwój towarzystw naukowych we Wrocławiu po II wojnie światowej    
2. Początki i działalność Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego  
3. Statut WTN i jego członkowie   
4. Struktura organizacyjna WTN  
5. Zadania naukowe, popularyzatorskie i wydawnicze WTN  


Rozdział IV. Komisja Bibliologii (Bibliografii) i Bibliotekoznawstwa WTN  
1. Działania polityczno-administracyjne w latach pięćdziesiątych XX wieku
w obszarze nauki — ich wpływ na humanistykę wrocławską oraz badania
nad książką i bibliotekami
2. Utworzenie Komisji Bibliologii (Bibliografii) i Bibliotekoznawstwa.
Instytucje współpracujące z Komisją   
3. Inni przedstawiciele krajowego środowiska naukowego
i zawodowego uczestniczący w pracach Komisji   
4. Struktura organizacyjna i główne kierunki prac Komisji w latach 1953–2003 


Rozdział V. Podstawowe formy działalności naukowej Komisji Bibliologii
(Bibliografii) i Bibliotekoznawstwa WTN — konferencje i sesje naukowe  
1. Konferencje naukowe i sesje zorganizowane przez Komisję Bibliografii
i Bibliotekoznawstwa WTN  
1.1. Pierwsza Konferencja Naukowa Komisji Bibliografii i Bibliotekoznawstwa, 20–21 listopada 1953 roku, Wrocław   
1.2. Druga Konferencja Naukowa Komisji Bibliografii i Bibliotekoznawstwa, 3–5 lis­topada 1954 roku, Wrocław 
1.3. Konferencja naukowa z okazji dziesięciolecia Komisji Bibliografii
i Bibliotekoznawstwa WTN, 15 czerwca 1963 roku, Wrocław 
1.4. Konferencja środowiskowa „Badania bibliologiczne i bibliotekoznawcze  w środowisku wrocławskim. Wyniki i potrzeby”, 30 maja 1980 roku, Wrocław233
1.5. Wewnętrzne sesje okolicznościowe    
2. Konferencje i sesje naukowe organizowane przez WTN przy współudziale Komisji   
2.1. Konferencja „Badania nad kulturą współczesną”, 15 maja 1967 roku, Wrocław   
2.2. Ogólnopolska Sesja Naukowa „500-lecie polskiego słowa drukowanego na Śląsku”, 9–11 października 1975 roku, Wrocław 


Rozdział VI. Główne kierunki badań Komisji — posiedzenia i zebrania naukowe
oraz publikacje będące pokłosiem wystąpień    
1. Posiedzenia naukowe Komisji — analiza ilościowa    
1.1. Prelegenci
1.2. Referaty i ich tematyka   
1.2.1. Historia i teoria (kultury) książki, bibliologii i bibliotekoznawstwa  
1.2.2. Badania nad rękopisami
1.2.3. Historia drukarstwa oraz zagadnienia wydawnicze i księgarskie
1.2.4. Dzieje bibliotek, bibliotekarstwo i bibliotekoznawstwo oraz czytelnictwo
1.2.5. Bibliografia, informacja naukowa i informatologia   
1.2.6. Komunikacja społeczna i media
2. Wystąpienia członków Komisji na posiedzeniach Wydziału I: Nauk Filologicznych   
3. Prace opublikowane na podstawie referatów przedstawionych na posiedzeniach WTN  


Rozdział VII. Udział Komisji Bibliologii (Bibliografii) i Bibliotekoznawstwa w działalności wydawniczej Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego oraz upowszechnianiu nauki  
1. Wkład Komisji w działalność wydawniczą WTN   
1.1. Seria „Śląskie Prace Bibliograficzne i Bibliotekoznawcze”   
1.2. „Prace Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego. Seria A”    
1.3. „Sprawozdania Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego. Seria A”  oraz „Seminaria Naukowe Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego. Seria AB”   
1.4. Seria „Uczeni wrocławscy”  
2. Udział Komisji Bibliologii i Bibliotekoznawstwa WTN w upowszechnianiu nauki i popularyzacji wiedzy o książce, bibliotece i informacji    
2.1. Wrocławskie Czwartki Naukowe   
2.2. Posiedzenia otwarte i wykłady publiczne     
2.3. Współpraca z otoczeniem społecznym   
2.4. Wymiana wydawnictw naukowych z innymi instytucjami w kraju i za granicą   

 
Zakończenie    


Summary  


Bibliografia  


Spis tabel


Spis diagramów    


Spis ilustracji  


Indeks osobowy  


Załącznik 1. Biogramy przewodniczących Komisji Bibliologii i Bibliotekoznawstwa Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego   
Knot Antoni   
Burbianka Marta   
Pajączkowski Franciszek    
Kocowski Bronisław   
Szczepaniec Józef    
Migoń Krzysztof   
Maleczyńska Kazimiera    
Kosiński Józef Adam   
Gaca-Dąbrowska Zofia    
Sowiński Janusz  
Pidłypczak-Majerowicz Maria


Załącznik 2. Dokumentacja działalności Komisji Bibliologii i Bibliotekoznawstwa Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego   


Aneks 1. Członkowie Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego i Komisji Bibliologii (Bibliografii) i Bibliotekoznawstwa w latach 1946–2003   


Aneks 2. Zarządy i składy osobowe Komisji Bibliologii i Bibliotekoznawstwa WTN w latach 1953–2003    


Aneks 3. Wykaz tytułów referatów i komunikatów przedstawionych na posiedzeniach Komisji Bibliologii i Bibliotekoznawstwa WTN w latach 1953–2003 wraz z danymi bibliograficznymi publikacji  


Aneks 4. Wystąpienia członków Komisji na posiedzeniach Wydziału I: Nauk Filologicznych (układ chronologiczny)   


Aneks 5. „Śląskie Prace Bibliograficzne i Bibliotekoznawcze”, od 1979 roku „Śląskie Prace Bibliologiczne i Bibliotekoznawcze” (1955–1984)  


Aneks 6. „Prace Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego. Seria A”. Wykaz tytułów prac opublikowanych przez członków Komisji Bibliologii i Bibliotekoznawstwa

 
Aneks 7. „Uczeni wrocławscy. Pamięci zmarłych uczonych wrocławskich” — spis biogramów członków Komisji (układ alfabetyczny)


Aneks 8. Wrocławskie Czwartki Naukowe — spis wystąpień członków Komisji Bibliologii i Bibliotekoznawstwa WTN w poszczególnych latach (układ chronologiczny) 

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter


    Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

    Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

    Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0